PROGRAMOMRÅDE FOR INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2

 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

 

Gjelder fra 1. august 2007.

 

Formål

 

Bevissthet om og interesse for de ting vi omgir oss med og de uttrykk offentlige og private rom formidler, danner grunnlag for programfagene i interiør og utstillingsdesign. Programfagene skal bidra til å imøtekomme samfunnets behov for veiledning og tjenester innen interiør, profilering og utstillingsdesign.

 

Opplæringen skal bidra til utvikling av kreativitet og forståelse for estetiske og etiske problemstillinger innen fagområdet interiør og utstilling. Praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker skal gi grunnlag for faglig kompetanse og forståelse for faget i ulike kulturer og tradisjoner i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne til å se sammenheng mellom materielle uttrykk og målgruppenes oppfatninger og assosiasjoner. Programfagene skal fremme forståelse for forholdet mellom arbeid og uttrykksform og bidra til å utvikle evne til kritisk refleksjon over eget arbeid.

 

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med fagrelaterte materialer, redskaper og teknikker samt kreativ idéutvikling og profesjonelle presentasjonsformer. Programfagene skal bidra til kunnskap og bevissthet om markedsføring og salg av produkter og tjenester innen fagområdet.

 

Struktur

 

Programområde for interiør og utstillingsdesign består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

Vg2

Produksjon

Produktdesign

 

Beskrivelse av programfagene

 

Produksjon

Produksjonsfasen omhandler konkretisering og bearbeiding av oppdrag i samsvar med estetiske normer og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter arbeid med ulike materialer og teknikker, med vekt på former, farger og lyseffekter. Trender og stilartenes utvikling nasjonalt og internasjonalt er sentralt. Presentasjon av eget produkt inngår i faget.

 

Produktdesign

Programfaget omhandler utvikling av ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger, bearbeiding av skisser, utarbeiding av presentasjonstegninger og enkle prosjektbeskrivelser. Programfaget innbefatter visualisering av interiører og utstillinger i to- og tredimensjonale skisser og tegninger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser, begrunnelse for og kostnadsberegning av valgte løsninger inngår som kvalitetssikring.  Enkle behovs- og markedsundersøkelser er del av programfaget. Programfaget omhandler gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, samt bruk av digitale verktøy.

 

Timetall

 

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

 

Vg2

 

Produksjon                                          337 årstimer

Produktdesign                                    140 årstimer

 

Grunnleggende ferdigheter

 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I interiør og utstillingsdesign forstås grunnleggende ferdigheter slik:

 

Å kunne uttrykke seg muntlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner med kunder, oppdragsgivere, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere.

 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å kommunisere, beskrive og dokumentere arbeid og bruke skriftspråket som visuelt virkemiddel overfor målgrupper. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid og egen kompetanse.

 

Å kunne lese i interiør og utstillingsdesign innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Videre innebærer det å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til fagområdet og forstå arbeidstegninger og

-beskrivelser.

 

Å kunne regne i interiør og utstillingsdesign innebærer å kalkulere og beregne kostnader i forbindelse med oppdrag, gjennomføre målinger og registrere størrelsesforhold av rom og tegninger.

 

Å kunne bruke digitale verktøy i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke relevant digitalt utstyr for å innhente faglig informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon samt presentere eget arbeid.

 

Kompetansemål

 

Etter Vg2

 

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Vurdering

Vg2 Interiør og utstillingsdesign

 

Bestemmelser for sluttvurdering:

 

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Produksjon

Produktdesign

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

 

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Produksjon

Produktdesign

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

 

Produksjon

Produktdesign

 

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.