PROGRAMOMRÅDE FOR INTERIØR

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG3

 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

 

Gjelder fra 1. august 2008.

 

Formål

 

Interiørkonsulenten arbeider med møbeldesign, interiør og design av rom. Interiørfaget skal bidra til å dekke behov for innredning og styling av offentlige og private bygninger. Interiørfaget skal bidra til å utvikle og designe interiør- og romløsninger på grunnlag av kunnskap om estetikk, form og funksjon.

 

Opplæringen skal legge grunnlag for utvikling av interiør- og romløsninger i samarbeid med oppdragsgivere. Opplæringen skal også fremme forståelse for samspill mellom materialer, farger og gjenstander. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ferdigheter i tegning og bruk av redskaper i interiørfaget. Opplæringen skal også bidra til kunnskap om trender og stil- og kulturhistorie.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er interiørkonsulent.

 

Struktur


Programområde for interiør består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

 

Vg3

 

 

Interiørarbeid

 

Presentasjon

 

Beskrivelse av programfagene

 

Interiørarbeid

Programfaget omfatter planløsning av funksjonelle rom samt valg av produkter og materialer. Arbeid med ulike materialer og teknikker med vekt på form, farge og funksjon inngår i programfaget. Programfaget innbefatter også kunnskap om trender og stil- og kulturhistorie. I programfaget inngår også kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere samt helse, miljø og sikkerhet.

 

Presentasjon

Programfaget omfatter presentasjon og dokumentasjon av løsningsforslag i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng. Programfaget omfatter også tegning og visualisering både to- og tredimensjonalt. Bruk av digitale verktøy, illustrasjon og tekst inngår i programfaget. I programfaget inngår også kundeveiledning, kostnadsberegning og markedsføring.

 

Timetall

 

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter

 

Interiørarbeid                      660 årstimer

Presentasjon                       265 årstimer

 

 

Grunnleggende ferdigheter

 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I interiørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i interiørfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kollegaer, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer videre å dokumentere og vurdere eget arbeid.

 

Å kunne lese i interiørfaget innebærer å forstå og anvende faglitteratur. Det innebærer også å bruke arbeidstegninger med tegn, symboler og beskrivelser.

 

Å kunne regne i interiørfaget innebærer å beregne kostnader, gjennomføre oppmålinger i rom og bruke målestokk.

 

Å kunne bruke digitale verktøy i interiørfaget innebærer å innhente informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon. Det innebærer også å presentere og dokumentere eget arbeid.

 

Kompetansemål

 

Etter Vg3

 

Interiørarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag

·         innrede, møblere og style rom for ulike miljøer

·         bruke faglitteratur, ulike medier og elementer fra naturen i arbeid med interiøroppdrag

·         bruke kunnskaper om interiørfagets historie og utvikling i egne interiøroppdrag

·         gjøre rede for og bruke prinsipper for belysning av rom

·         gjøre rede for ulike trender i interiørfaget 

·         utføre interiøroppdrag og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal kultur- og stilhistorisk sammenheng

·         bruke ulike fargesystemer i eget interiørarbeid

·         utnytte fargers psykologiske påvirkningskraft

·         bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig

·         bruke ulike mediekanaler i markedsføring av interiørarbeid

·         gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         dokumentere og vurdere eget arbeid

 

 

Presentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer

·         utarbeide forslag til interiørløsninger sammen med kunder og andre samarbeidspartnere

·         presentere løsningsforslag visuelt og verbalt

·         lage målsatte miljø-, arbeids- og presentasjonstegninger med beskrivelser samt lysplan

·         beregne material- og tidsforbruk og pris på eget interiørarbeid

·         lage produkt- og materialkart med beskrivelser

·         dokumentere eget arbeid i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng

·         vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner  

·         gjennomføre enkle markedsundersøkelser

 

 

Vurdering

Vg3 interiør

 

Bestemmelser for sluttvurdering:

 

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Interiørarbeid

Presentasjon

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

 

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Interiørarbeid

Presentasjon

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Interiørarbeid

Presentasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.