LÆREPLAN I KURVMAKERFAGET

SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. september 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

 

Gjelder fra 5. september 2007.

 

Formål   

 

Kurvmakerfaget representerer et av verdens eldste håndverk og holder i hevd håndverksmessig kompetanse ved framstilling av flettede gjenstander. Kurvmakeren skal ivareta og videreføre gamle håndverksteknikker og materialkunnskap samt utvikle nye flettverksprodukter og tjenester i tråd med behov i samfunnet.

 

Opplæringen skal stimulere til forståelse for flettverkets plass i historien og samtiden. Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter og materialkunnskap samt bidra til utvikling av evne til estetisk bevissthet og kritisk refleksjon over eget arbeid.

 

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med produkter og tjenester og legge grunnlag for yrkesutøvelse i en flettverksbedrift. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kurvmaker.

 

Struktur

 

Kurvmakerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg2 og Vg3 /

opplæring i bedrift

Produksjon

Produktdesign

 

Lærlingen skal ha fellesfag etter bestemmelser gitt av Kunnskapsdepartementet.

 

Beskrivelse av hovedområdene  

 

Produksjon
Hovedområdet omhandler framstilling, reparasjon og restaurering av ulike flettede gjenstander og møbler. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med ulike flettematerialer og fletteteknikker. Valg, bearbeiding og overflatebehandling av materialer samt kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg, form og funksjon inngår. Hovedområdet omfatter bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr. I hovedområdet inngår også gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

 

Produktdesign

Hovedområdet omfatter idéutvikling, arbeidstegninger og anvendelse av kunnskap om forhold mellom form og funksjon. I hovedområdet inngår også overflatebehandling og stil- og møbelhistorie. Det omfatter videre forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi med vekt på bærekraftig miljø- og ressursforvaltning. Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og presentasjon av eget flettverksarbeid. Bruk av digitale verktøy inngår også. 

 

Grunnleggende ferdigheter 


Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kurvmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

 

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i kurvmakerfaget innebærer å kommunisere om arbeidsprosesser og produkter med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer å bruke fagspråk, delta i faglige diskusjoner og dokumentere eget arbeid.

 

Å kunne lese i kurvmakerfaget innebærer å forstå arbeidstegninger, skisser, bilder, manualer og beskrivelser. Det innebærer også å reflektere over og anvende aktuell faglitteratur.

 

Å kunne regne i kurvmakerfaget innebærer å beregne materialforbruk og tidsbruk samt pris på produkter og tjenester. 

 

Å kunne bruke digitale verktøy i kurvmakerfaget innebærer å bruke teknologi i arbeid med produkter og i prosesser. Det innebærer videre å bruke fagrelatert informasjon i kommunikasjon med leverandører, kunder og andre og i dokumentasjons- og presentasjonsarbeid.

 

Kompetansemål

 

Etter Vg3

 

Produksjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·   planlegge og gjennomføre en produksjonsprosess fra idé og bestilling til ferdig produkt

·   bruke materialer og utforme produkter i tråd med kvalitetskrav i kurvmakerfaget

·   begrunne valg av verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene

·   vurdere og velge form og teknikker til ulike produkter

·   framstille og bearbeide kurver og andre flettede gjenstander ved hjelp av ulike teknikker

·   reparere, restaurere og produsere kurver og flettverk etter egne og andres ideer og modeller

·   produsere bunner, oppstakninger, kimninger, kanter, hanker og grep

·   utføre sideflett

·   reparere, restaurere og produsere ulike typer seteflett

·   bruke ulike teknikker for rottingfletting og montere rottingmatter

·   framstille flettede seter og rygger i sjøgress og andre materialer i ulike mønstre

·   produsere, reparere og restaurere kurv- og manillamøbler og andre møbler der flettverk inngår

·   varmbøye manillarør

·   utføre grov- og finbehandling av manillarør og andre flettematerialer

·   utføre ulike sammenføyninger og beviklinger

·   sette sammen ulike deler til et produkt fra tegning og modell

·   utføre pussing og relevant overflatebehandling

·   bløtlegge og dele opp flettematerialer

·   utnytte materialene på en håndverksmessig måte

·   gjøre rede for, bruke og vedlikeholde håndverktøy, utstyr og maskiner

·   bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere

·   gjøre rede for og anvende gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet i kurvmakerfaget

 

Produktdesign

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  utvikle og synliggjøre ideer til produkter og tjenester i kurvmakerfaget

·   lage skisser og tekniske tegninger med og uten digitale verktøy

·   gjøre rede for flettverkets og kurvmakerfagets historie og utvikling, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

·   relatere stil- og møbelhistorie til kurvmakerfaget og følge stil og tradisjon i restaurerings- og reparasjonsarbeid

·  gi råd om vedlikehold av kurvmakerprodukter

·  gjøre rede for opprinnelse, egenskaper og anvendelsesområder for ulike flettematerialer

·  vurdere og velge materialer på grunnlag av tekniske, funksjonelle, estetiske og miljømessige krav til kurvmakerprodukter

·  presentere og dokumentere eget arbeid med produktutvikling med og uten digitale verktøy

·  utføre enkle markedsundersøkelser

·  utføre kostnadsberegning av produkter og tjenester innen kurvmakerfaget

 

Vurdering

Vg3 kurvmakerfaget

 

Bestemmelser for sluttvurdering

 

Hovedområder

Ordning

Produksjon

Produktdesign

 

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før svenneprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

 

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres over minst ti virkedager.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.