LÆREPLAN I GJØRTLERFAGET 

SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

 

Gjelder fra 1. august 2007.

 

Formål

 

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og bidrar til å ta vare på kulturarven ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig eie. Gjørtlerfaget skal også bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor.

 

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter på fagområdet samt utvikling av formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Opplæringen skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner, kulturminnevern og evne til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt evne til selvstendighet og samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.


Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

 

Struktur

 

Gjørtlerfaget er delt inn i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg2 og Vg3 /

opplæring i bedrift

Produksjon

Produktutvikling

 

I tillegg skal lærlingen ha fellesfag etter bestemmelser gitt av Kunnskapsdepartementet.

 

Beskrivelse av hovedområdene

 

Produksjon
Hovedområdet omhandler framstilling, reparasjon og restaurering av interiør- og bygningsdetaljer i metall. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og sammenføyningsmetoder, utforming av sandformer og bruk av bindemidler og tilsatsmaterialer. Hovedområdet innbefatter videre valg av materialer, metallegeringer og smeltetemperaturer. Stilhistorie og aldersbestemmelse samt teknikker for rengjøring og konservering av metaller inngår. Hovedområdet omhandler gjeldende regelverk for helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

 

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og presentasjon av eget gjørtlerarbeid. I hovedområdet inngår teknisk tegning og fagets historie og egenart. Det omfatter videre forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi. Forholdet mellom form og funksjon er sentralt i utviklingen av gjørtlerprodukter. Bruk av digitale verktøy inngår i hovedområdet. 

 

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I gjørtlerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i gjørtlerfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt. Det innebærer også kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre. Det innebærer videre å bruke fagspråk, delta i faglige diskusjoner og dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i gjørtlerfaget innebærer å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i gjørtlerfaget innebærer å kunne beregne pris, vekt, volum, legeringer og størrelser, samt å konstruere former.

Å kunne bruke digitale verktøy i gjørtlerfaget innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med form, farge og komposisjon ved å utvikle gjørtlerprodukter. Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid.

 

Kompetansemål

 

Etter Vg3

 

Produksjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·         framstille produkter fra bestilling og idé til ferdige gjørtlerprodukter og begrunne produksjonsprosessen

·         velge materialer og redskaper, og begrunne valgene

·         bruke ulike typer form- og kjernesand, bindemidler og tilsatsmaterialer

·         lage sandformer med løpsetting

·         vurdere gjenstanders alder og stilart

·         bruke ulike teknikker for rengjøring og konservering av metall

·         rekonstruere manglende ornamenter i forbindelse med restaurering

·         lage ulike metallegeringer i gjørtlerfaget

·         bruke ulike støpeteknikker i gjørtlerfaget

·         vurdere konsekvenser av ulike smelte- og støpetemperaturer

·         dreie ulike komponenter, mekanisk og for hånd

·         bruke ulike slipe- og poleringsteknikker

·         bruke forskjellige sammenføyningsteknikker

·         gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         presentere og vurdere egen produksjon og egne restaureringsarbeider

 

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·         lage og bruke tekniske arbeidstegninger

·         bruke ulike teknikker, materialer og verktøy i gjørtlerfaget

·         bruke digitale verktøy i eget arbeid med produktutvikling, dokumentasjon og presentasjon

·         gjøre rede for fagets historie, tradisjon og egenart

·         beregne kostnader for produksjon og restaurering av ulike gjørtlerprodukter

·         ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner

·         markedsføre egne produkter

 

Vurdering

Vg3 gjørtlerfaget

 

Bestemmelser for sluttvurdering

 

Hovedområder

Ordning

Produksjon

Produktutvikling

 

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før svenneprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

 

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres over minst fem virkedager.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.