LÆREPLAN I GLASSHÅNDVERKERFAGET

SÆRLØP VG2 OG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT 

 

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

 

Gjelder fra 1. august 2007.

 

Formål

 

Glasshåndverkerfaget er forankret i tusenårige håndverkstradisjoner og bidrar til å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass. Glasshåndverkerfaget skal medvirke til at kunnskap om og praksis i gamle teknikker videreføres.

 

Lærefaget skal bidra til utvikling av forståelse for form, estetikk og farge knyttet til glassprodukter. Det skal gi kunnskaper om tidligere produksjonsmetoder, materialer, verktøy og teknikker i glasshåndverkerfaget som gjelder varm og kald bearbeiding, samt stimulere til ny utvikling. Opplæringen skal bidra til at arbeidet utføres i samsvar med de kvalitetskrav som stilles. Den skal videre legge vekt på helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

 

Opplæringen skal legge vekt på grunnleggende praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som basis for videre faglig utvikling og forståelse for glasshåndverkerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er glasshåndverker.

 

Struktur

 

Glasshåndverkerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg2 og Vg3 /

opplæring i bedrift

Glassforming og glassforedling

Produktutvikling

 

Lærlingen skal ha fellesfag etter bestemmelser gitt av Kunnskapsdepartementet.

 

Beskrivelse av hovedområdene

 

Glassforming og glassforedling

I hovedområdet inngår oppøving av håndverksferdigheter, produksjon av vinglass, tumblerglass og kunstglass, samt pressing, støping og sentrifugering. Hovedområdet omfatter klargjøring og bruk av ovn samt bruk av fagrelatert verktøy og utstyr. I hovedområdet inngår kaldsprengning, skjærsliping, planing og ulike teknikker innen gravering, etsing og sandblåsing.

 

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter utarbeiding av arbeidstegninger og skisser for glassprodukter. Tegning og maling av motiver og ornamenter på frihånd og med sjablong inngår også i hovedområdet.  Kvalitetssikring av eget arbeid og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet inngår.

 

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I glasshåndverkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i glasshåndverkerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, designere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid.

 

Å kunne lese i glasshåndverkerfaget innebærer å forstå arbeidstegninger og å anvende aktuell faglitteratur.

 

Å kunne regne i glasshåndverkerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum og mengde. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former og komposisjoner.

 

Å kunne bruke digitale verktøy i glasshåndverkerfaget innebærer å innhente relevant informasjon, samt dokumentere og presentere eget arbeid.         

 

Kompetansemål

 

Etter Vg3

 

Glassforming og glassforedling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·       bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i glasshåndverkerfaget

·       gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glasstyper

·       blåse vinglass og tumblerglass

·       produsere kunstglass

·       utføre pressing, støping og sentrifugering

·       utføre nødvendig vedlikehold og stell av verktøy

·       klargjøre og bruke ovn og tilsvarende utstyr

·       demonstrere teknikker for sliping, gravering og sandblåsing

·       bruke og vedlikeholde utstyr for glasshåndverkerfaget

·       utføre glasshåndverksproduksjon i tråd med gjeldende regelverk for faget og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·       presentere og vurdere egne produkter

 

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne                 

·       lage skisser og arbeidstegninger for glassprodukter

·       begrunne valg av materialer, verktøy og teknikker

·       tegne og male ulike motiver og ornamenter på frihånd og med sjablong

·       sikre kvaliteten av produksjon og produkter i glasshåndverkerfaget etter gjeldende krav

·       presentere eget arbeid med produktutvikling ved å bruke digitale verktøy

·       gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 

Vurdering

Vg3 glasshåndverkerfaget

 

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Glassforming og glassforedling

Produktutvikling

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fagprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

 

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst tre virkedager.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.