LÆREPLAN I SKINN- OG PELSDUODJIFAGET

VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

 

Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 6-4 andre ledd. Betegnelse på sluttkompetanse fastsatt 27. april 2011.

 

Gjelder fra 1. september 2010.

 

Formål

 

Skinn- og pelsduodjifaget er et identitetsskapende fag og det har en kulturbærende funksjon. Som urfolk har samene skapt sine klær, bruksting og prydting av materialer fra naturen og utviklet håndverk. Skinn- og pelsduodji, herunder garving og beredning av skinn og pels, har tradisjoner fra historisk tid i arktiske og subarktiske områder. Faget skal bidra til å ivareta og videreføre samiske verdier, tradisjoner, kunnskaper og ferdigheter. Faget skal medvirke til å fylle samfunnets behov for verdiskapning gjennom utvikling av skinn- og pelsduodji som en samisk håndverks- og kulturtradisjon og et område for næring. Videre skal faget ivareta samfunnets behov for kvalifiserte håndverkere. Faget skal også ivareta samfunnets behov for produksjon av tradisjonelt garvet skinn og beredt pels, og produksjon, reparasjon og vedlikehold av tradisjonelle og nye klær, vesker og annet utstyr laget av pels og skinn og utvikling av nye produkter og design tilpasset internasjonalt miljø. Skinn- og pelsduodjifaget skal bidra til bruk av råvarer fra naturen, samt bidra til positive holdninger til biologisk mangfold.  

 

Opplæringen skal utvikle den enkeltes evne til å vurdere skinn- og pelskvaliteter, kompetanse i formgivning, materialkunnskap, kunnskap om materialsammensetning og bruk av ulike sømteknikker. Entreprenørskap er et sentralt element i faget og skal bidra til kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle forståelse for økonomi og forholdet mellom produksjon og marked, og utvikle kompetanse i kundebehandling.

 

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og bruk av fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Videre skal opplæringen tilrettelegge for selvstendig og planmessig arbeid, kreativitet, kritisk refleksjon og forståelse for etiske og estetiske problemstillinger.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skinn- og pelsduojar.

 

Struktur 

 

Skinn- og pelsduodjifaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

 

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområdene

Vg3 / opplæring i bedrift

 

Råvarer og egenskaper

 

Produksjon og produktutvikling

 

Næring, økonomi og marked

 

 

 

Beskrivelse av hovedområde

 

Råvarer og egenskaper

Hovedområdet omfatter bearbeiding og bruk av skinn, hud og pels fra ulike pattedyr, fiskeskinn og fugleskinn, avhåret skinn og lær etter samiske kulturtradisjoner og nye produksjonsmetoder. Hovedområdet omfatter bruk av vegetabilske berednings- og garveprosesser og bruk av kjemikalier i berednings- og garveprosesser. Det dreier seg om å utnytte råvarenes egenskaper og vurdere kvalitet til ulike formål. Hovedområdet omfatter også bruk av digitalt utstyr, elektriske maskiner og produksjonsutstyr.

 

Produksjon og produktutvikling

Hovedområdet dreier seg om produksjonsplanlegging. Bevaring og videreutvikling av tradisjonelle metoder og produksjon og produktutvikling etter samiske kulturtradisjoner er sentralt i hovedområdet. Hovedområdet omfatter kvalitetsvurdering av råvarer og bearbeidede materialer til ulike formål og bruk av manuelle og maskinelle produksjonsprosesser. I hovedområdet inngår bruk av ulike sømteknikker og montering av skinn og pels til produkter som settes sammen av ulike materialer.

Videre omfatter hovedområdet kunnskap om tradisjoner og særpreg i design og kvalitet, vurdering av etiske sider ved skinn- og pelsduodjifaget og oppfølging av regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

 

Næring, økonomi og marked

Hovedområdet omfatter økonomi og forretningsutvikling og beregning av kostnader, pris og lønnsomhet. Videre omfatter hovedområdet markedsføring, salg og kundebehandling. Kunnskap om duodjibransjens organiseringer inngår også i hovedområdet.

 

 

Grunnleggende ferdigheter

 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av, og er en del av, fagkompetansen. I skinn- og pelsduodji forstås grunnleggende ferdigheter slik:

 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i skinn- og pelsduodji innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om produkter og tjenester, materialer, design, kvalitet, arbeidsprosesser og -redskaper, historiske kilder, estetikk og etikk. Det innebærer videre å bruke fagspråk og regional samisk duodjiteminologi i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører, tradisjonsbærere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere og vurdere eget arbeid.

 

Å kunne lese i skinn- og pelsduodjifaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur, arbeidstegninger, skisser, mønstre og beskrivelser med tegn, ornamenter og symboler i urfolks håndverk og kulturuttrykk.

 

Å kunne regne i skinn- og pelsduodji dreier seg om å konstruere mønster, beregne pris ut fra antall skinn, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk og beregne konsentrasjon og blandingsforhold i væsker. Det er videre analyse og vurdering av strukturer og proporsjoner ved sammensetning av skinn til plagg og bruksgjenstander.

 

Å kunne bruke digitale verktøy i skinn- og pelsduodji innebærer å innhente og formidle informasjon og eksperimentere med form, farger og komposisjoner. Det innebærer også å bruke teknologi i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere, i arbeid med produkter, produktutvikling og design, i arbeid med økonomi og markedsføring og i presentasjon av egne håndverksprodukter og tjenester. Dessuten innebærer det å delta i faglige nettverk og presentere eget arbeid.

 

 

Kompetansemål

Etter Vg3

 

Råvarer og egenskaper

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 

Produksjon og produktutvikling

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 

Næring, økonomi og marked

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·         innhente opplysninger om offentlig lov og regelverk og drøfte ulike selskapsformer for en virksomhet

·         ta i bruk metoder for innhenting og analyse av markedsdata og bruke dataen i markedsføring og salg 

·         kommunisere med kunder ved klager og reklamasjoner

·         gjøre rede for bransjens organisering i Sápmi og i Norge

 

 

Vurdering

Vg3 Skinn- og pelsduodjifaget

 

Bestemmelser for sluttvurdering:

 

Hovedområder

Ordning

 

Råvarer og egenskaper

Produksjon og produktutvikling

Næring, økonomi og marked

 

Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på ti (10) virkedager.

 

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.